Peči na pelete in ogrevanje na lesne pelete

Ogrevanje s pomočjo peči na pelete predstavlja izjemno napreden, hkrati pa tudi okolju in denarnici prijazen način ogrevanja. Večina peči na pelete, ki je zdaj na voljo na našem trgu, je namreč že popolnoma avtomatizirana, kar uporabniku zagotovi največjo možno mero udobja, saj lesnih peletov ni treba nenehno dolagati v peči na pelete, ampak tovrstni proces poteka popolnoma avtomatizirano. Proizvajalci so peči na pelete v današnjem času izpopolnili že do te mere, da resnično zagotavljajo, da je poraba peletov majhna, izkoristki porabe pa veliki, česar v takšni meri ne omogoča prav noben način ogrevanja, ki je danes na voljo. Zaradi vseh naštetih razlogov se povpraševanje ljudi po ogrevanju na peči na pelete iz leta v leto povečuje. Ne nazadnje so lesni peleti tudi izjemno cenovno ugoden energent, ki pa poleg tega tudi ne zavzame veliko prostora, zato je primeren tudi za tiste ljudi, ki nimajo veliko prostora ter posledično tudi možnosti za shranjevanje prostorsko potratnega energenta. Čeprav je ogrevanje na drva v današnjem času zaradi vse višjih cen nafte in zemeljskega plina med ljudmi vse bolj razširjeno, pa moramo za to v prvi vrsti imeti predvsem veliko primernega prostora, kamor bomo lahko drva tudi shranili. Peči na pelete pa nas odrešijo tovrstnih skrbi, saj so lesni peleti izjemno prostorsko varčni, poleg tega pa so tudi energijsko veliko bolj učinkoviti od ostalih vrst energentov. Ogrevanje na peči na pelete danes torej predstavlja idealen način ogrevanja, ki združuje vse, kar je v tem času ljudem pomembno: cenovno dostopnost, udobje, energijsko učinkovitost, avtomatiziranost in prostorsko nepotratnost, ter seveda tudi okoljsko prijaznost.…

UFO’s Fact Or Fiction Arе Wе Closer Tо Full Disclosure?

UFO stands fоr Unidentified Flying Object аnd thеу hаvе bееn ѕееn ѕinсе thе beginning оf recorded history. Whеn mоѕt people hear thе word thеу think оf littlе green men оr аn object undеr intelligent control. Undеr thаt definition оvеr 50% оf Americans bеliеvе in thеm аnd 12% hаvе reported tо hаvе ѕееn a UFO!

It iѕ ѕаid thаt 80-95% оf аll sightings саn bе debunked аѕ airplanes, helicopters, birds, planets, meteors, weather balloons, distant lights оr disintegrating satellites reentering earths atmosphere.

Modern day UFO history did nоt occur until June 1947 whеn Kenneth Arnold spotted ѕеvеrаl “flying saucers” flying bу Mt. Rainer hе estimated thе speed tо bе in excess оf 1000mph. Officially thеrе wаѕ nоthing thаt соuld fly thаt fast but it hаѕ bееn suggested thаt recovered wartime German technology wаѕ responsible оr thе оftеn ѕееn foo fighters buzzing allied aircraft.

Thеn a month lаtеr thе famous Roswell Dailey Record announced thе capture оr a flying saucer оn a ranch nеаr Roswell with aliens. Thiѕ story wаѕ ѕооn changed tо a weather balloon аnd 50 years lаtеr it wаѕ disclosed thаt whаt hаd occurred wаѕ thе testing оf manikins dropped bу Para shoot. Thе Roswell Nеw Mexico UFO iѕ рrоbаblу thе mоѕt noted оf аll reports аnd people whо wеrе involved in thе sighting аnd thе recovery nеаr thеir lаtеr years in life оr uроn death bеd confessions hаvе stated thаt whаt wаѕ recovered wаѕ nоt оf thiѕ world оr planet.

Evеn with mаnу оf thе credible witnesses with thе Bentwaters Case in England in 1980 аnd thе hundreds оf witnesses оn thе Phoenix lights in 1997 thаt wеrе written оff аѕ military flares thеrе ѕtill ѕееmѕ tо bе a lack оf support frоm оur оwn government tо givе full disclosure оr аnу disclosure.

Evеn with thе public аt large witnessing thеѕе unidentified aircraft wе ѕееm tо bе nо closer tо full disclosure thаn wе wеrе 10 оr 50 years ago.

Fоrmеr President Jimmy Carter hаd admitted tо ѕееing a UFO (UFO sightings). Fоrmеr President Ronald Reagan wаѕ ѕаid tо hаvе a fascination with extraterrestrial craft аnd in a 1987 speech tо thе United Nations asked whаt dоеѕ it tаkе fоr people tо unite аnd stop fighting аmоng thеm ѕеlvеѕ аnd оthеr nations, a threat thаt iѕ extra terrestrial аnd nоt frоm thiѕ earth! Wаѕ hе pushing fоr a Star Wars missile defense system tо defend frоm thе Soviets оr ѕоmе оthеr threat thаt wаѕ nоt frоm thiѕ world?

Mаnу astronauts whо flew оn thе Apollo missions in thе lаtе 60’s еаrlу 70’s hаvе reported ѕееing unidentified flying objects. Thе O’Hare airport UFO wаѕ ѕееn bу pilots, passengers аnd ground observers.

With аll thеѕе reports it саn bе easy tо debunk thе public аt large but whеn уоu hаvе public figures аnd professionals ѕееing thе ѕаmе type оf phenomenon it gеtѕ hаrd tо write оff аll thеѕе sighting a hallucinations оr reports frоm crazy people еѕресiаllу if thеу аrе ѕееing thеm in diffеrеnt environments like, water, lоw earth in thе sky аnd еvеn space аnd thе moon!

Wеrе Project Blue Book аnd thе Condon Report аn attempt tо debunk UFO’s аnd witnesses? Things hаvе nоt ѕееmеd tо improve muсh in thе lаѕt 40 years whеn it соmеѕ tо full disclosure.

Mаnу a skeptic саn ѕау thаt science саn nоt prove thаt extraterrestrial craft exists. Wеll аt оnе timе сurrеnt science thought thе world wаѕ flat аnd thе sun circled thе earth. Mауbе it iѕ timе wе сhаngе аt hоw wе lооk аt things.…

Asistenca v vsakdanjem življenju

Asistenca v vsakdanjem življenju, se nanaša na pomoč, ki jo kot dobri starši, sosedje, prijatelji, someščani, vaščani ali konec koncev državljani lahko nudimo. Dejanje pomoči ni le dejanje narejeno v skladu z bontonom, ampak predstavlja del nas, del našega življenja in sobivanja. Star slovenski pregovor pravi, Vse se vrača, vse se plača. In to je še kako res. Največkrat vidim avtomobile ustavljene ob avtocesti, ker se jim je pokvaril avtomobil, ali pa jim je preprosto zmanjkalo bencina, ali počila guma. Skratka, avto stoji, avtomobili pa razen tega, da malček upočasnijo svojo vožnjo ne naredijo nič. In potem se seveda čudimo, zakaj nam nihče ne ustavi, ko se nam zgodi kaj podobnega. Oziroma ne, mi se tolažimo, saj imamo avtomobilsko asistenco za take primere. Kaj pa če izgubite svojo denarnico in telefon, kako bi lahko kontaktirali vaše prijatelje, kako bi si plačali taxi do vašega doma, če ne bi bili deležni asistence človeka, ki ste ga verjetno prvič videli. Zato bodite uvidevni asistirajste, če vidite nekoga, ki potrebuje vašo pomoč.

Preberite tudi: Avtomobilska asistenca

Lost and found – emocionalna vrednost premeta

Na spletni strani Lost and found se zagledate v oglas, ki oglašuje, da se je izgubila kemični svinčnik z vgraviranim posvetilom, nagrada zanj pa je vrtoglavih 1000 €. Kako je to mogoče, saj je dejanska vrednost takšnega pisala le borih 50 €. Ja nagrade, ki so nastavljene na podlagi emocij, so ponavadi najvišje. Predmet, katerega nagrada se določa na podlagi emocij, je predmet, ki nekomu pomeni veliko več, kakor le ta predstavlja vsem ostalim, ki bi ga morda našli. Si predstavljate, da ste našli nekaj, kar nekomu pomeni vse, vse pa zato, ker je ta predmet dobil od svojih staršev, svoje ljubezni, svojih otrok. Ta predmet predstavlja neko ločnico v življenju posameznika in ljudje se zelo navežemo na sicer navidezno preproste ničvredne predmete. Nagrade, ki se postavljajo na podlagi emocij lahko presegajo vse okvirje. Zato pozor, v kolikor najdete predmet, ki vam deluje ničvreden ga ne zavrzite, kontaktirajte vaš lost and found sistem in morda boste nekomu polepšali dan, poleg tega pa prejeli še visoko nagrado.  Preberite tudi: Lost and found – dejanska vrednost predmeta.

Izdelava spletnih strani, pasti ki jih je potrebno vedeti

Potrebujete novo spletno stran, na internetu pa ste našli kupico izdelovalcev. Kvalitetna izdelava spletnih strani se začne pri pravilni izbiri bodočega poslovnega partnerja. Pri projektu je bistvenega pomena kdo nam bo našo spletno stran izdelal.

Najverjetneje bo že prvi stik na sestanku z izdelovalcem spletne strani tisti, kateri vam bo dal vedeti ali je podjetje pravo ali ni.

Naj vas na prvem sestanku ne bo stram vprašati tudi kakšnega neumnega vprašanja. Raje takoj pridobite vse potrebne informacije, ki jih želite izvedeti, kot pa da se lotite projekta in šele v kasnejših fazah ugotovite pomanjkljivosti začetne zasnove.

Izdelava spletnih strani ni in ne more biti spust v neznano. Prav je, da vas bodoči izdelovalec spletnih strani pouči o morebitnih napakah zasnove. Tako boste imeli najverjetneje kakšen glavobolj manj ali pa ga sploh ne boste imeli, saj bo za vas postopek enostaven in hiter.

Najboljše bo če pogledate naslednji naslov: Izdelava spletnih strani in ponudniki in spoznate seznam izdelovalcev v Sloveniji.…

Optimizacija spletnih strani poveča prodajo

V prejšnjih zapisih smo nekaj povedali o optimizacija spletnih strani. Povedali smo kaj optimizacija strani sploh je, pri čem nam pomaga ter primerjali s plačanim oglaševanjem. Do tu smo že nekajkrat omenjali, da optimizacija strani poveča prodajo storitev ali izdelkov. Gotovo se že sprašujete kako se to doseže. Teorija je zelo preprosta. Obstajajo študije, ki preverjajo kolikšen procent ljudi klikne na določen rezultat med iskanjem na Google-u. Prvo mesto je seveda tisto, ki pobere velik procent ljudi, vendar potem procent skoraj eksponentno pada. Tako je tudi razvidno, koliko uporabnikov lahko pride na našo stran, če smo postavljeni na x mesto. Z optimizacija spletnih strani lahko to x mesto zmanjšamo ter v najboljšem primeru dosežemo celo prvo mesto. To pomeni, da smo s pomočjo optimizacija strani dosegli višje mesto, posledično več ljudi obišče našo stran ter vidi našo ponudbo, na koncu pa nam vse to lahko tudi poveča prodajo. Več obiskovalcev, več povpraševanj, več prodanih izdelkov ali storitev, več prodaje. Tudi sama optimizacija strani v bolj praktičnem pomenu je preprosta. Zdaj pa si še preberite blog optimizacija spletnih strani poveča prihodke.

Pizze so zdrava prehrana

Ali so pizze zdrava prehrana ? To vprašanje je tako zelo preprosto in tako zelo težko in najhitrejši odgovor, ki bi ga lahko podali bi bilo, da  je pizza lahko zdrava prehrana, če ste jo kupili ali pripravili z svežo zelenjavo, svežimi dodatki in svežimi sestavinami. Seveda pa lahko pizza postane tudi izredno nezdrava prehrana, če le ta ni bila pripravljena po vseh normativih, ki so potrebni da pripravimo zdravo prehrano. Pizza tako nehvaležno spada v kategorijo fast food prehrane toda zakaj? Ker nas je življenjski tempo pripeljal do te točke, da smo si omejili naš čas, ki ga posvetimo prehrani in prav zato so ponudniki pizz poskrbeli, da je pizza pripravljena, nato pa se termično obdeluje dodatno v mikrovalovni pečici, da le ta postane topla. Torej odgovor na vprašanje je sledeč: Če ste vašo pizzo kupili na fast food kiosku, ali na bencinskih črpalkah, skratka kjerkoli, kjer bi lahko ugotovili, da je bila ta predhodno pripravljena, zdaj pa se za vaše potrebe preprosto pogreva, potem je pizza skrajno nezdrava hrana. Če pa ste obiskali restavracijo, kjer so pizzo po vašem izboru pripravili s svežimi sestavinami in sveže pripravljenim testom, pizzo pa spekli v pravi krušni peči potem pa pizza postane zdrava hrana, verjetno bolj zdrava, kot večino hrane, ki bi jo lahko zaužili v povprečni restavraciji. Toda ali lahko pizze povzročajo debelost?…

Apartmaji Izola na vseh koncih

Vsaj toliko, kot je razgibana zgodovina mesta Izola, so po celem mestu razpršeni tudi apartmaji Izola. Turisti se pogosto odločajo za nastanitve, ki so na voljo v središču mesta. Toda apartmaji Izola se nahajajo tudi v zaledju. Tam bodo turisti lahko uživali v najrazlinejših kulturnih in zabavnih prireditvah, ki navdih iščejo v navadah in tradicijah.

Ljubitelji intimnejših kinodvoran bodo v Izoli prišli na svoj račun! Pa tudi tisti, ki ne marajo dolgčasa. Skozi vse leto se namreč odvijajo različne športne, kulturne in zabavne prireditve, ki svoj navdih iščejo v starih navadah in tradicijah. Obiskovalci, ki so so jim všeč apartmaji Izola, si lahko v Izoli privoščijo tudi skok v svet istrske umetnosti in obrti. Za to skrbijo kulturni dom, muzeji, galerije in umetniški ateljeji. Za duhovno osvežitev pa vam bodo turistični delavci priporočili, da se popeljete po valovih Jadrana. In ko vašega dneva konec – bodo apartmaji Izola ponudili prijetno in domače okolje, v katerem se boste zlahka sprostili.

Več o Skok v svet istrske umetnosti in obrti.…

Učinkovito Google oglaševanje

Vsakdo je že skoraj slišal za google oglaševanje. S pomočjo Googla se lahko kakšno podjetje predstavi ali predstavi svoje izdelke ali storitve. Stvar je več kot preprosta, ampak za učinkovitost se je potrebno tudi potruditi. Kako narediti učinkovit oglas za google oglaševanje. Oglas mora biti preprost, z malo besedila ter čim več informacijami, ki bi obiskovalca premamila da si stvar ogleda ter po možnosti tudi kupi. Slika je včasih lahko tudi vpadajoča, da je oglas bolj opazen med kopico ostalih. Tu velja napeljati na naslednji blog Google oglaševanje smernice.

Facebook oglaševanje, oglaševanje prihodnosti

Vsakdo lahko pomni, da nekaj let nazaj skoraj noben ni vedel kaj Facebook sploh je, danes so tu že cele študije o raznih strategijah kako učinkovito uporabiti facebook oglaševanje. Tako je lahko opazen preblisk v oglaševanju, saj veliki reklamni panoji ob cestah, velike reklame v časopisih ter razno razni letaki v naših nabiralnikih niso več aktualni. Celotno oglaševanje se je preselilo na internet. Tu bomo govorili predvsem o facebook oglaševanju. Zakaj je ravno to oglaševanje prihodnosti? Facebook ima vedno več uporabnikov zato lahko to izkoristimo v naš prid ter tako pripeljemo nove stranke. Vendar se tu dobijo tudi nekateri, ki trdijo, da facebook oglaševanje ni najboljše. Tako se lahko vsak vpraša Je facebook oglaševanje boljše od Google oglaševanja?